เป้าหมาย (Understanding Goal): เข้าใจและมองเห็นความสัมพันธ์ของการกระทำที่ส่งผลต่อเหตุการณ์ที่เกิดจากการทำสงคราม การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีทักษะการคิดและการจัดการข้อมูลต่างๆ รวมทั้งเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น เคารพในความเป็นมนุษย์โดยเท่าเทียมกัน และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติและภราดรภาพ

Week1

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนมีฉันทะ/ แรงบันดาลใจในการเรียนรู้
Week
Input
Process
Output
Outcome
1
11-15 ม.ค.
2559
โจทย์
- สร้างฉันทะ/ แรงบันดาลใจ
Key  Questions
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องที่ได้ดู
เครื่องมือคิด
Show and Share
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการหนังที่ได้ดู
Round Table
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพสะเทือนใจ
Round Robin
การพูดคุยแลกเปลี่ยนร่วมกันจากเรื่องที่ฟัง ที่อ่าน
Card & Chart
เรื่องที่ต้องการเรียนรู้
Think  Pair Share
สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากรู้
Blackboard  Share
การตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้
Brainstorms
ระดมความคิดเห็นเพื่อออกแบบปฏิทินการเรียนรู้
Mind  Mapping
สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
บรรยากาศในห้องเรียน
ห้องเรียน
หนังเรื่อง เด็กชายในชุดนอนลายทาง
- หนังสือช่วงปิดเทอม
จันทร์
ชง:
- ครูเปิดหนังเรื่อง เด็กชายในชุดนอนลายทาง ให้นักเรียนดู
- ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไร รู้สึกอย่างไร และเกี่ยวข้องกับตัวเองอย่างไร?”
เชื่อม: นักเรียนวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับหนังที่ได้ดูในรูปแบบ Place Mat
ใช้: นักเรียนแต่ละคนสร้างชิ้นงานที่แสดงออกถึงความรู้สึกร่วมในรูปแบบภาพวาดและข้อความในเรื่อง เด็กชายในชุดนอนลายทาง
ศุกร์
เชื่อม: นักเรียนร่วมกันนำเสนอหนังสือที่ได้อ่านมาช่วงปิดเทอม
ชง: ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไร รู้สึกอย่างไร เกี่ยวข้องกับตัวเองอย่างไร?”
เชื่อม:
- ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่เพื่อนนำเสนอในรูปแบบ Round Robin
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
- วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังที่ได้ดู
- สร้างชิ้นงานผ่านเครื่องมือแสดงความรู้สึกร่วม
- นำเสนอหนังสือที่ได้อ่านมาช่วงปิดเทอม
- พูดคุยแลกเปลี่ยนร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่เพื่อนนำเสนอ
- การบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงสมุด
ชิ้นงาน
- เครื่องมือแสดงความรู้สึกร่วม
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
-สมุดบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้
ความรู้
มีฉันทะ/ แรงบันดาลใจในการเรียนรู้
ทักษะ:
ทักษะชีวิต
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลาก
หลายและแตกต่างจากตนเอง
ทักษะการเรียนรู้
มีเป้าหมายในสิ่งที่เรียนรู้ มีความสนใจกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม
คุณลักษณะ
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
การเคารพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
กล้าแสดงความคิดเห็น
- เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น เคารพในความเป็นมนุษย์โดยเท่าเทียมกัน


1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรก เป็นสัปดาห์แห่งการสร้างแรง (Quarter นี้ ครูวางแผนจะให้นักเรียนเรียนรู้ PBL 2 หน่วย ควบคู่กันไป) ครูเริ่มจากให้นักเรียนดูรายการหนังพาไป : คัชการ์ นี่หรือคือจีน เมื่อดูไปสักพัก นักเรียนก็เกิดความสงสัยว่าใช่ประเทศจีนจริงๆ เหรอ ครูจึงตั้งคำถามกับนักเรียนว่า “ถ้าพี่ๆ นึกถึงประเทศจีน พี่ๆ นึกถึงอะไร?” แต่ละคนก็จะมีภาพเกี่ยวกับประเทศจีนแตกต่างกันไป

    วันที่สอง ครูให้นักเรียนดูรายการพื้นที่ชีวิต ชนพื้นเมืองแห่งหุบเขาโอโม่ ชนพื้นเมืองในประเทศเอธิโอเปีย ภาพที่ปรากฏในสารคดีที่สะท้อนถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรมทำให้นักเรียนหลายคนย้อนกลับมามองของๆ ตัวเองและตั้งคำถาม ครูสร้างแรงต่อด้วยการให้นักเรียนดูหนัง เด็กชายในชุดนอนลายทาง ก่อนจะดู ครูให้นักเรียนดูปกหนัง และตั้งคำถามว่า “นักเรียนคิดว่าหนังเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไร” บางคนบอกเกี่ยวกับมิตรภาพ เด็ก 2 คน หลังดูจบ นักเรียนหลายคนเกิดปฏิกิริยาต่างกัน บ้างบอก ครูเอาอะไรมาให้ดู บ้างบอกไม่อยากให้จบแบบนี้เลย มีพี่ไอดินที่เคยอ่านหนังสือแอน แฟรงค์ก็พยายามเชื่อมโยงเรื่องในหนังกับหนังสือ เกี่ยวกับคนยิว ครูทิ้งทายให้นักเรียนไปเขียนสิ่งที่ได้เรียนรู้ และความรู้สึกจากสิ่งที่ได้ดู

    นอกจากดูคลิปและหนัง ครูมีกิจกรรมให้นักเรียนนำเสนอหนังสือ (แจกให้ไปตั้งแต่ปิดเทอมเพื่อเชื่อมโยงกับหน่วย PBL ทั้ง 2 หน่วย) สัปดาห์นี้ มีพี่เพลง พี่นัท พี่ไอดินที่อ่านจบและนำเสนอให้เพื่อนๆ และครูฟัง หลังจากได้ฟังเพื่อนนำเสนอ พี่ติได้มาคุยกับครูผักกาดว่า ทำไมหนังสือที่อ่านต้องมีเรื่องเกี่ยวกับสงครามด้วย ครูผักกาดไม่ได้ตอบ ได้แต่ตั้งคำถามกลับไปว่า “พี่คิดว่า ทำไมต้องทำสงครามล่ะ?” พี่ติตอบว่า “บางคนคิดว่าการต่อสู้ ใช้กำลังจะทำให้ชนะ แล้วผู้ชนะก็จะได้สิ่งที่ต้องการ”

    ตอบลบ