เป้าหมาย (Understanding Goal): เข้าใจและมองเห็นความสัมพันธ์ของการกระทำที่ส่งผลต่อเหตุการณ์ที่เกิดจากการทำสงคราม การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีทักษะการคิดและการจัดการข้อมูลต่างๆ รวมทั้งเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น เคารพในความเป็นมนุษย์โดยเท่าเทียมกัน และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติและภราดรภาพ

Week8

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียน เข้าใจมุมมองความขัดแย้งระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
Week
Input
Process
Output
Outcome
8
29-4 มี.ค. 2559
โจทย์
- มุมมองความขัดแย้งระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
Key  Questions
- คนไทยส่วนใหญ่มีมุมมองต่อประเทศเพื่อนบ้านอย่างไร?
เครื่องมือคิด
Show and Share
- นำเสนอและร่วมอภิปรายเกี่ยวกับมุมมองของคนไทยต่อประเทศเพื่อนบ้าน
- พูดคุยแลกเปลี่ยนร่วมกันจากกิจกรรมที่ทำ และเรื่องที่อ่าน
Round Robin
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดร่วมกันจากกิจกรรมที่ทำ
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ครู/นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
-บรรยากาศในห้องเรียน
- ห้องเรียน
- คลิปหนังเรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวร และก้านกล้วย
- กระดาษ
- บทความมุมมองใหม่ต่อพม่าในช่วงการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2
- อินเตอร์เน็ต
จันทร์
ชง:
- ครูให้นักเรียนดูคลิปหนังเรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวร และก้านกล้วย
- ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไร รู้สึกอย่างไร และเกี่ยวข้องกับตัวเองอย่างไร?”
เชื่อม:
- นักเรียนวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับหนังที่ได้ดูในรูปแบบ Round Robin
- ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชา ลาว พม่า? เพราะเหตุใด”
เชื่อม: ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนร่วมกันเกี่ยวกับความรู้สึกต่อประเทศเพื่อนบ้าน ในรูปแบบ Round Robin
ชง: ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม และเลือกค้นคว้าเกี่ยวกับมุมมองของคนไทยต่อประเทศเพื่อนบ้าน ดังนี้
-         ลาว (เจ้าอนุวงศ์)
-         พม่า (เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2)
-         กัมพูชา (ประสาทเขาพระวิหาร)
Flipped Classroom:
เชื่อม:
- นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้น ศึกษาข้อมูล และบันทึกลงในสมุดเล่มเล็ก
- นักเรียนแต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนนำเสนอความคืบหน้าและศึกษาเพิ่มเติม
ศุกร์
เชื่อม:
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอเรื่องที่ศึกษา คือมุมมองของไทยต่อประเทศเพื่อนบ้าน
- ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนร่วมกัน ในรูปแบบ Round Robin
ชง: ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “ในการที่จะเปิดประชาคมอาเซียนเร็วๆ นี้ มุมมองต่อประเทศเพื่อนบ้านของไทย จะส่งผลดี ผลเสียต่อประชาคมและกับประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร”
เชื่อม: ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนร่วมกัน ในรูปแบบ Round Robin
ชง: ครูให้นักเรียนอ่านบทความมุมมองใหม่ต่อพม่าในช่วงการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2
เชื่อม:
- ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนร่วมกัน ในรูปแบบ Round Robin
- นักเรียนเขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนัง และคลิปที่ดู และเรื่องที่อ่าน
- เขียนแสดงความรู้สึกผ่านเครื่องมือแสดงความรู้สึกร่วม
- สืบค้นข้อมูลและนำเสนอเกี่ยวกับมุมมองของคนไทยต่อประเทศเพื่อนบ้าน
- บันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงสมุด
ชิ้นงาน
- เครื่องมือแสดงความรู้สึกร่วม
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
- สมุดบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้


ความรู้
เข้าใจมุมมองความขัดแย้งระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
ทักษะ:
ทักษะชีวิต
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลาก
หลายและแตกต่างจากตนเอง
ทักษะการเรียนรู้
- มีเป้าหมายในสิ่งที่เรียนรู้ มีความสนใจกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม
สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้กับตนเองได้
สามารถคิดวิเคราะห์ เลือกใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ศึกษา
ทักษะการวางแผน
วางแผนการทำงานเป็นขั้นเป็นตอนแบ่งหน้าที่ในการทำงานค้นหาข้อมูล
ทักษะการสื่อสาร
- สามารถถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ให้กับผู้อื่นได้
- สามารถสร้างชิ้นงานต่างๆผ่านเครื่องมือแสดงความรู้สึกร่วมเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นรับทราบได้
คุณลักษณะ
การเคารพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
กล้าแสดงความคิดเห็น
สร้างสรรค์และสรุปสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้จากกระบวนการเรียนรู้
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น เคารพในความเป็นมนุษย์โดยเท่าเทียมกัน
ภาพกิจกรรม 

1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอถึงเหตุการณ์ที่ไปศึกษา ด้วยเวลาและกิจกรรมที่จำกัด ทุกกลุ่มก็นำเสนอได้น่าสนใจ ทำให้นักเรียนแต่ละคนเกิดคำถามที่จะต้องไปหาคำตอบเองต่อ จากนั้นครูพยายามเชื่อมโยงนักเรียนจากเหตุการณ์ในต่างประเทศมาใกล้ตัวมากขึ้น ครูถามนักเรียนว่า “ในประเทศไทยมีเหตุการณ์ความรุนแรงอะไรบ้างที่นักเรียนคิดออก?” หลายคนตอบ 14 ตุลา 6 ตุลา หลายคนตอบเรื่องเสื้อเหลือง-เสื้อแดง จากนั้นครูก็ให้นักเรียนดูภาพที่มีคนกล่าวกันว่าเป็นภาพที่น่ากลัวที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยภาพหนึ่ง ตอบแรกนักเรียนก็สงสัยว่าทำไม ผ่านไปสักพักก็มีคนทักว่า มีเด็กยิ้มขณะมีคนไทยทำร้ายคนไทยด้วยกันเอง ครูบอกนักเรียนว่าจะให้ดูภาพเหตุการณ์จริงในสัปดาห์หน้า

    ตอบลบ