เป้าหมาย (Understanding Goal): เข้าใจและมองเห็นความสัมพันธ์ของการกระทำที่ส่งผลต่อเหตุการณ์ที่เกิดจากการทำสงคราม การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีทักษะการคิดและการจัดการข้อมูลต่างๆ รวมทั้งเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น เคารพในความเป็นมนุษย์โดยเท่าเทียมกัน และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติและภราดรภาพ

Week6

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจเหตุการณ์ในอดีตที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านระบบเศรษฐกิจในปัจจุบัน และเข้าใจเรื่องการแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง
Week
Input
Process
Output
Outcome
6
15-19 ก.พ. 2559
โจทย์
- เหตุการณ์ในอดีตที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านระบบเศรษฐกิจในปัจจุบัน
- การแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง
Key  Questions
- นักเรียนคิดว่าเหตุการณ์ในอดีตส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านระบบเศรษฐกิจในปัจจุบันอย่างไร?
เครื่องมือคิด
Show and Share
- นำเสนอและร่วมอภิปรายเกี่ยวกับผลกระทบของเหตุการณ์ในอดีตที่ส่งผลต่อเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจในปัจจุบัน
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังที่ดู
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ครู/นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
-บรรยากาศในห้องเรียน
- ห้องเรียน
- เรื่องเล่า
- หนังเรื่อง Freedom Writer
- อินเตอร์เน็ต
จันทร์
ชง:
- ครูเปิดหนังเรื่อง Freedom Writer
- ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไร รู้สึกอย่างไร และเกี่ยวข้องกับตัวเองอย่างไร?” เกี่ยวกับหนังที่ได้ดู
เชื่อม: นักเรียนวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ในรูปแบบ Show and Share
ชง: ครูให้โจทย์นักเรียนแต่ละกลุ่มไปศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ในอดีตที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจในปัจจุบัน
Flipped Classroom:
เชื่อม:
- นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้น ศึกษาข้อมูล และบันทึกลงในสมุดเล่มเล็ก
- นักเรียนแต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนนำเสนอความคืบหน้าและศึกษาเพิ่มเติม
ศุกร์
เชื่อม:
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอเรื่องที่ศึกษาคือ ผลกระทบของเหตุการณ์ในอดีตที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจในปัจจุบัน ในรูปแบบต่างๆ ตามความสนใจ (การ์ตูนช่อง, บทความ, Mind Mapping, Flow Chart, ชาร์ตความรู้ ฯลฯ)
- นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมอภิปรายผลกระทบของเหตุการณ์ในอดีตที่ส่งผลต่อเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ
ใช้: นักเรียนแต่ละคนสร้างชิ้นงานที่แสดงออกถึงความรู้สึกร่วมในรูปแบบต่างๆ ตามความสนใจ (เขียนคำอุทิศ, แต่งบทกวี บทประพันธ์ เพลง, เขียนจดหมาย, ใช้โวหารภาพพจน์) เพื่อบรรยายความลำบากในการกินอยู่
เชื่อม: นักเรียนเขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- ทำกิจกรรมการแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง
- สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ และนำเสนอเกี่ยวกับเหตุการณ์สังหารหมู่ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยน
แปลงด้านระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศในปัจจุบัน
- บันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงสมุด
ชิ้นงาน
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
สมุดบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้

ความรู้
- เข้าใจเหตุการณ์ในอดีตที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านระบบเศรษฐกิจในปัจจุบัน
- เข้าใจเรื่องการแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง
ทักษะ:
ทักษะชีวิต
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลาก
หลายและแตกต่างจากตนเอง
ทักษะการเรียนรู้
- มีเป้าหมายในสิ่งที่เรียนรู้ มีความสนใจกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม
สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้กับตนเองได้
สามารถคิดวิเคราะห์ เลือกใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ศึกษา
ทักษะการวางแผน
วางแผนการทำงานเป็นขั้นเป็นตอนแบ่งหน้าที่ในการทำงานค้นหาข้อมูล
ทักษะการสื่อสาร
- สามารถถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ให้กับผู้อื่นได้
- สามารถสร้างชิ้นงานต่างๆผ่านเครื่องมือแสดงความรู้สึกร่วมเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นรับทราบได้
คุณลักษณะ
การเคารพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
กล้าแสดงความคิดเห็น
สร้างสรรค์และสรุปสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้จากกระบวนการเรียนรู้
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น เคารพในความเป็นมนุษย์โดยเท่าเทียมกัน
ภาพกิจกรรมการเรียนรู้
ชิ้นงาน
1 ความคิดเห็น:

 1. ตามแผนที่วางไว้ สัปดาห์นี้ทีแรกครูตั้งใจจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอ แต่ด้วยช่วงนี้มีกิจกรรมในชั้น และร่วมกับพี่ๆ ม.2 ม.3 ครูจึงให้สัปดาห์นี้อีกหนึ่งสัปดาห์ในการรวบรวมข้อมูล และเนื่องจากครูกลัวนักเรียนจะไม่มีความรู้สึกร่วมกับเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่ศึกษา ครูจึงจัดกิจกรรมให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ดูหนังที่นำเสนอเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นๆ ครูเรียกว่า เป็น Edutainment ได้ทั้งสาระและบันเทิง โดยครูเริ่มจากการตั้งคำถามว่า “เวลาเราเล่นเกมเกี่ยวกับการต่อสู้ สงคราม เวลาตัวละครของเราในเกมตาย เราก็สามารถเริ่มเล่นใหม่ได้ หรือเวลาถ่ายหนังเกี่ยวกับสงคราม ถ้าเล่นไม่ดี ฉากออกมาไม่สมจริง ผู้กำกับก็สามารถสั่งคัทได้ แล้วในความเป็นจริง เป็นแบบนั้นรึเปล่า?” และครูก็ให้ดูคลิปการถ่ายทำหนัง Warsaw 44 ที่เล่าถึงเราลึกขึ้นต่อต้านกองทัพนาซีของชาววอซอ โปแลนด์ ซึ่งนักเรียนจะเห็นภาพเวลาถ่ายทำกับภาพในหนังสลับกันไป ซึ่งภาพในหนังเหมือนจริงมาก คลิปที่ 2 ครูให้ดูภาพจากโดรนที่ไปถ่ายเมืองที่เกิดสงครามของประเทศซีเรีย ซึ่งเหลือแต่ซากปรักหักพัง
  จากนั้นครูให้นักเรียนแยกเป็นกลุ่ม และให้ดูหนัง และให้แต่ละกลุ่มมาเล่าทั้งเนื้อเรื่องเหตุการณ์และความรู้สึกที่ดูในชั่วโมงถัดไป สมาชิกในแต่ละกลุ่มก็ช่วยกันเล่าเรื่องออกมาได้อย่างมีรสชาติ
  หัวข้อที่ศึกษา หนัง
  อเมริกา (ชนเผ่าอินเดียนแดง) Dances with wolves
  กัมพูชา (เขมรแดง) The killing fields
  ระวันดา (ชนเผ่าฮูตู-ทุตซี) Hotel Rwanda
  เยอรมัน (ฮิตเลอร์-ยิว) Schindler's list
  จีน (เมืองนานกิง) The flowers of war
  ออสเตรเลีย (ชนเผ่าอะบอริจิน)Rabbit-proof fence

  ตอบลบ