เป้าหมาย (Understanding Goal): เข้าใจและมองเห็นความสัมพันธ์ของการกระทำที่ส่งผลต่อเหตุการณ์ที่เกิดจากการทำสงคราม การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีทักษะการคิดและการจัดการข้อมูลต่างๆ รวมทั้งเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น เคารพในความเป็นมนุษย์โดยเท่าเทียมกัน และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติและภราดรภาพ

Week10

เป้าหมายรายสัปดาห์ :  นักเรียนเข้าใจและมองเห็นความสัมพันธ์ของการกระทำที่ส่งผลต่อเหตุการณ์ที่เกิดจากการทำสงคราม การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
Week
Input
Process
Output
Outcome
10
14-18 มี.ค. 2559
โจทย์
สิ่งได้เรียนรู้ตลอด 1 Quarter 
ประเมินตนเอง
- ถ่ายทอดความเข้าใจเรื่องที่ศึกษาและเรียนรู้มาตลอด 1 Quarter
Key  Questions
- นักเรียนสามารถทำอะไรได้ดีแล้วบ้าง และอะไรที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม
- นักเรียนจะนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน Quarter นี้ มาถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร
เครื่องมือคิด
Show and Share
นำเสนอสิ่งที่เรียนรู้หลังเรียน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ครู/นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
-บรรยากาศในห้องเรียน
- ห้องเรียน
จันทร์
ชง: ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  “ นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarter นี้  จากการเรียนรู้หน่วย World War For?
เชื่อม: นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและแต่ละคนสรุปองค์ความรู้หลังเรียนใน Quarter นี้  
ชง: ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด   “ใน Quarter นี้ นักเรียนคิดว่าสิ่งไหนที่ตนเองทำได้ดีแล้วมีสิ่งไหนที่ตนเองต้องพัฒนาเพิ่มเติม?
เชื่อม:
- นักเรียนเขียนประเมินตนเองในสิ่งที่ทำได้ดีแล้วและสิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม
- นักเรียนช่วยกันเตรียมความพร้อมถ่ายทอดความเข้าใจ
พุธ
ใช้: นักเรียนร่วมกันแสดงผลงานถ่ายทอดความเข้าใจ
เชื่อม:
- ครูและนักเรียนร่วมสรุปข้อมูลอีกครั้งเพื่อทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ตลอดภาคเรียนที่ 1 
-นักเรียนแต่ละคนเขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ครูและนักเรียนร่วมกันตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
นักเรียนแต่ละคนสรุปองค์ความรู้หลังเรียนตลอด 1 Quarter ในรูปแบบ Mind Mapping
ภาระงาน
- ทำ Mind Mapping สรุปการเรียนรู้ทั้ง Quarter
- เขียนประเมินตนเองในสิ่งที่ทำได้ดีแล้วและสิ่งที่ควรพัฒนา
- แสดงผลงานถ่ายทอดความเข้าใจ
ชิ้นงาน
- งานตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
- Mind Mappingสรุปการเรียนรู้ทั้ง Quarter
- งานเขียนประเมินตนเองในสิ่งที่ทำได้ดีแล้วและสิ่งที่ควรพัฒนา
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจและมองเห็นความสัมพันธ์ของการกระทำที่ส่งผลต่อเหตุการณ์ที่เกิดจากการทำสงคราม การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ทักษะ:
ทักษะชีวิต
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลาก
หลายและแตกต่างจากตนเอง
ทักษะการเรียนรู้
- มีเป้าหมายในสิ่งที่เรียนรู้ มีความสนใจกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม
สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้กับตนเองได้
สามารถคิดวิเคราะห์ เลือกใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ศึกษา
ทักษะการวางแผน
วางแผนการทำงานเป็นขั้นเป็นตอนแบ่งหน้าที่ในการทำงานค้นหาข้อมูล
ทักษะการสื่อสาร
- สามารถถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ให้กับผู้อื่นได้
- สามารถสร้างชิ้นงานต่างๆผ่านเครื่องมือแสดงความรู้สึกร่วมเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นรับทราบได้
คุณลักษณะ
การเคารพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
กล้าแสดงความคิดเห็น
สร้างสรรค์และสรุปสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้จากกระบวนการเรียนรู้
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น เคารพในความเป็นมนุษย์โดยเท่าเทียมกัน
ภาพกิจกรรม

1 ความคิดเห็น:

 1. สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้าย ก่อนที่ครูจะให้นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้ง Quarter ครูมีกิจกรรมสนุกๆ ที่แฝงข้อคิดให้นักเรียนทำ ครูพานักเรียนไปที่สนามบาสเกตบอล ครูเตรียมไม้ไผ่ยาวๆ ให้คนละ 1 ท่อนยาวประมาณ 1 เมตรกว่า และเทปกาว ครูให้นักเรียนแต่ละคนนำช้อนไปติดที่ปลายด้ามไม่ไผ่ให้แน่น แล้วนั่งเป็นวงกลม จากนั้นครูหยิบภาชนะใส่น้ำมาวางตรงกลางวง ให้กติกาว่า ให้กินน้ำให้ได้คนละ 2 ช้อนตามเวลาที่กำหนด เมื่อให้สัญญาณเริ่ม นักเรียนหลายคนพยายามจะใช้ช้อนป้อนตัวเอง ซึ่งลำบากมากเพราะไม้ที่ยาว (ลำพังแค่ตักน้ำก็ยากแล้ว) แต่ก็มีหลายคนที่ตักน้ำให้เพื่อนตรงข้ามดื่ม และอีกหลายคนไม้ก็ตีกันไปตีกันมา ตักน้ำไม่ได้ ครูบอกให้นักเรียนทุกคนหยุดและให้เวลาคุยวางแผนกันใหม่ เมื่อเริ่มรอบที่ 2 ทุกคนช่วยกันมากขึ้น
  เมื่อกลับมาที่ห้อง ครูเตรียมแปะรูปภาพประมาณ 10 ภาพ คล้ายจัดนิทรรศการ ทุกภาพเป็นภาพคน 2 คนถ่ายด้วยกัน (เป็นภาพของคนรวันดา ในภาพถ่ายคือผู้กระทำและผู้ถูกกระทำในการสังหารหมู่เมื่อ 20 กว่าปีก่อน) ครูให้โจทย์กับนักเรียนว่าเมื่อมาดูภาพ 1. ความรู้สึกแรกที่เห็นรู้สึกอย่างไร และ 2. ให้พลิกไปอ่านข้อความด้านล่าง แล้วรู้สึกอย่างไร จากนั้นครูให้นักเรียนเขียนสะท้อนถึงทั้งสองกิจกรรมผ่านการเขียน
  กิจกรรมตักน้ำ:
  - เห็นผู้อื่นมากกว่าตัวเอง ได้วางแผน เห็นแก่ส่วนรวม
  - ตอนทำกิจกรรม มันวุ่นวายแต่ก็สนุกดี
  - ได้เรียนรู้การเสียสละ การเสียสละของเราก็อาจไม่สูญเปล่า ผมช่วยป้อนน้ำให้เพื่อน 2-3 คน ผ่านไปสักพักเพื่อนก็มาช่วยผม
  กิจกรรมดูรูปภาพ:
  - ภาพสื่อถึงผู้ถูกระทำให้อภัยแก่ผู้กระทำ รู้สึกแทนผู้ถูกกระทำคิดว่า เขา (ผู้กระทำ) คือคนเหมือนกัน ในเมื่อเขาทำผิดพลาด ก็มีโอกาสแก้ไขตนได้
  - จากภาพ ตอนแรกนึกว่าเขาเป็นแฟนถ่ายรูปคู่ด้วยกัน และอาจเป็นคนที่โด่งดังมากในสมัยก่อน พอได้อ่านถึงกับตกใจ ไม่คิดว่าเรื่องจะเป็นแบบนี้
  และในการตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้ที่เขียนไว้ตอนต้นเทอม เมื่อเรียนกลับมาเขียนตอบหลังเรียนจบ พี่ไอดินตอบได้อย่างน่าสนใจ
  Why do we have to study war? ทำไมเราต้องเรียนเกี่ยวกับสงคราม?
  To learn about the past and prevent bad things that could happen in the future เพื่อเรียนรู้อดีตและป้องกันสิ่งไม่ดีที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
  Why does war exist? ทำไมจึงมีสงครามเกิดขึ้น?
  To make more power and more slaves also creating respect and cherish toward themselves เพื่อสร้างอำนาจและทาสมากขึ้น รวมทั้งสร้างความเคารพ ศรัทธาต่อตัวเอง

  ตอบลบ